فرم رسیدگی به شکایات

 
 
طریقه اعلام شکایت:
مکتوب:
منبع شکایت:
شرح شکایت:
مدیریت محترم مرکز درمانی:
با احترام با نگاه اجمالی در خصوص شکایت مطروحه فوق، مراتب ذیل / پیوست به استحضار می رسد:

آقای / خانم: مسئول محترم واحد / بخش
با توجه به نظرات فوق با هماهنگی واحد های مرتبط اقدامات ذیل را حداکثر تا تاریخ انجام دهید

نتیجه اقدامات انجام شده / پاسخ به شاکی

ثبت درس های آموخته شده از شکایت و واحد های فیدبک گیرنده:
شماره سریال پیگیری: